Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van comik.nl

Door het aanmaken van een serie verklaart de gebruiker zich akkoord met de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van comik.nl. Deze Algemene Voorwaarden worden regelmatig aangepast aan de actualiteit.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van comik.nl worden de navolgende begrippen in de volgende betekenis gebruikt:

Gebruiker: een natuurlijk persoon welke zich heeft aangemeld middels een e-mailadres.

Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van comik.nl.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Privacy

Comik.nl neemt de privacy van haar gebruikers uiterst serieus. De door de gebruiker verstrekte informatie zal alleen gebruikt worden om de door comik.nl geleverde dienst mogelijk te maken en te verbeteren. Zonder toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld*.

Voor het goed functioneren van de site, verzamelt comik.nl informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan comik.nl onderdelen van de site en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. Ook kunnen problemen op individueel niveau hiermee snel worden opgelost. De service en het gebruiksgemak van comik.nl wordt hierdoor voor de gebruiker verhoogd.

Comik.nl

Comik.nl kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van beeldbestanden en enige andere ingevoerde cq geplaatste gegevens (waaronder, maar niet beperkt tot, de teksten bij de strips en series) op informatiedragers van de klant of van comik.nl, of op interne of externe telefoon- of data-netwerken.

Uw strips kunnen onbeperkt in uw series blijven staan. Comik.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar serverpark te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.

Copyright

Al het materiaal op comik.nl is geplaatst onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen (tekst van de licentie).

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van de verstrekte beeldbestanden en teksten. Het auteursrecht van het ingezonden werk berust bij de Gebruiker. De Gebruiker draagt de eventuele gevolgen van een schending van het auteursrecht van derden.

Comik.nl heeft het recht (maar niet de plicht) om materiaal waarvan ze vermoedt dat dit is geplaatst in strijd met de wet/algemene voorwaarden te verwijderen zonder daarvan de eigenaar op de hoogte te stellen.

Indien het vermoeden bestaat de door de Gebruiker beschikbaar gestelde beeldmateriaal en/of teksten enig strafbaar feit oplevert dan behoudt comik.nl zich het recht voor om aangifte te doen. Dit gebeurt zonder nader uitleg en kennisgeving aan de Gebruiker.

De strips van de gebruikers van comik.nl worden zonder tussenkomst van comik.nl geplaatst.

Openbare Series

Beeldmateriaal dat door de Gebruiker openbaar wordt gemaakt (Openbare series) kan te alle tijde door comik.nl worden verwijderd of worden verplaatst naar een door comik geschikt geachte categorie. De bepalingen onder Copyright zijn van toepassing op openbaargemaakt beeldmateriaal.

Toepasselijk recht / bevoegde rechter

Op alle rechtsbetrekkingen tussen comik.nl en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

(*) Indien van rechtswege gebruikersgegevens worden gevorderd, zal comik.nl deze beschikbaar stellen wanneer de rechtsgang wordt belemmerd (wanneer) als comik.nl de gegevens niet beschikbaar stelt.

Creative Commons - Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen

Tenzij anders vermeld staat, valt al het door gebruikers gemaakte werk op comik.nl onder een Creative Commons licentie.